استان گیلان

  • آقای دکتر قایقران(عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر رحمانی(عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر جانشین(عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر محقق(بازرس)

تاریخ برگزاری انتخابات :

1397/10/20

 

آقای دکتر رحمانی

آقای دکتر رحمانی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر جانشین

آقای دکتر جانشین

خزانه دار

آقای دکتر قایقران

آقای دکتر قایقران

رئیس هیئت مدیره