استان خراسان رضوی

  • آقای دکتر علیرضا آل هاشمی رئیس انجمن
  • آقای دکتر كریم نیكخواه نائب رئیس انجمن
  • خانم دکتر شادی زمانیان دبیر انجمن
  • آقای دكتر محمد علی اكبرنژاد خزانه دار انجمن
  • آقای دكتر وحید رستمی عضو هیئت مدیره
  • آقای دكتر هادی عباسی بازرس انجمن

دکتر شادی زمانیان

دکتر شادی زمانیان

دبیر انجمن

دكتر محمد علی اكبرنژاد

دكتر محمد علی اكبرنژاد

خزانه دار انجمن

دكتر وحید رستمی

دكتر وحید رستمی

عضو هیئت مدیره

دكتر هادی عباسی

دكتر هادی عباسی

بازرس انجمن