استان خراسان رضوی

  • دکتر عباس نوریان (رئیس)
  • دکتر پیام ساسان نژاد(معاون)
  • دکتر علی ال هاشمی(دبیر)
  • دکتر فریبا زمرشیدی(مسئول کمیته علمی)
  • دکتر علی اکبر نژاد
  • دکتر سیامک یزدانی (علی البدل اول)
  • دکتر سعید شهامی (بازرس)
  • دکتر حمید عضدی (بازرس علی البدل)

دکتر عباس نوریان

دکتر عباس نوریان

رئیس هیئت مدیره

دکتر پیام ساسان نژاد

دکتر پیام ساسان نژاد

معاون

دکتر علی ال هاشمی

دکتر علی ال هاشمی

دبیر

دکتر فریبا زمرشیدی

دکتر فریبا زمرشیدی

مسئول کمیته علمی

دکتر علی اکبر نژاد

دکتر علی اکبر نژاد

دکتر سیامک یزدانی

علی البدل اول

دکتر سعید شهامی

دکتر سعید شهامی

بازرس

دکتر حمید عضدی

بازرس علی البدل