افتتاح دفتر انجمن نورولوژی استان آذربایجان شرقی

  دفتر انجمن نورولوژی استان آذربایجان شرقی با حضور جمعی از پزشکان و اعضاء هیئت مدیره افتتاح شد.

  همچنین اعضا با نام گذاری این دفتر به نام مرحوم دکتر نایبی، یاد آن استاد و شهید مدافع سلامت را زنده نگه داشتند.