جلسه هیئت مدیره و سمت های جدید اعضاء انجمن

اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1401/06/04 تشکیل و سمت های اعضاء انجمن پس از رای گیری مطابق لیست ذیل به تصویب رسید؛

١- آقای دکتر محمود معتمدي رئیس انجمن

٢- آقای دکتر هرمز آیرملو نائب رئيس انجمن

٣- آقای دکتر ابراهیم پوراکبر دبیر انجمن

٤- آقای دکتر افشین سمائی خزانه دار انجمن

٥- آقاي دكتر مجيد غفارپور عضو هيئت مديره

٦- آقاي دكتر فرزاد فاتحي عضو هيئت مديره

٧- آقاي دكتر داور الطافي عضو هيئت مديره

آقاي دكتر اميد حسامي بازرس انجمن