• سال اول: دکتر محمد یزدچی(رئیس) دکتر هرمز آیرملو( نائب رئیس)
  • سال دوم: دکتر هرمز آیرملو(رئیس) و دکتر سجاد حریریان(نائب رئیس)
  • سال سوم: دکتر سجاد حریریان(رئیس) و دکتر محمد یزدچی(نائب رئیس)
  • دبیر آقای دکتر کاوه مهرور
  • خزانه دار آقای دکتر محمدرضا عزالدینی

تاریخ برگزاری انتخابات: 

98/09/28