• آقای دکتر رئیسی(رئیس)
  • آقای دکتر سعادت نیا(نائب رئیس)
  • آقای دکتر خلیقی نژاد(خزانه دار)
  • آقای دکتر خوروش(دبیر)
  • آقای دکتر اعتمادی فر(عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر شایگان نژاد( بازرس)

تاریخ برگزاری انتخابات: 

1397/09/29