• آقای دکتر سیدنوید نقیبی (عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر شهرام رفیع (عضو هیئت مدیره)
  • آقای دکتر داوود شلیل احمدی (عضو هیئت مدیره)
  • خانم دکتر الهام آزادمنش (بازرس)

تاریخ برگزاری انتخابات:

1402/11/12